DEEL 1. ALGEMEEN

Algemene Leveringsvoorwaarden Eigen Huis Makelaar Almere

 

ARTIKEL 1 – Definities en begrippen

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Consument: opdrachtgever, natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf;
 2. Makelaar: Ron Hoogendoorn handelend onder de naam Eigen Huis Makelaar Almere, dan wel een met Eigen Huis Makelaar Almere samenwerkend natuurlijk persoon of bedrijf; hierna te noemen Eigen Huis Makelaar Almere ;
 3. Opdracht: de overeenkomst van opdracht tot dienstverlening. Onder dienstverlening wordt verstaan: de bemiddeling met betrekking tot koop, verkoop, huur of verhuur van onroerende zaken; en de overige door de makelaar te verrichten diensten.
 4. Onder onroerende zaken worden ook beperkte rechten op onroerende zaken verstaan zoals erfpacht en opstal;
 5. Courtage: het honorarium dat verschuldigd is ter zake van bemiddeling met betrekking tot koop, verkoop, huur of verhuur van onroerende zaken;
 6. Eigen Huis Makelaar Almere: postadres; Trasmolenlaan 12 3447 GZ Woerden, www.eigenhuismakelaars.nl | info@eigenhuismakelaars.nl | KVK 32131262

 ARTIKEL 2-Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en de uitvoering van een tussen een consument en een makelaar gesloten overeenkomst van opdracht tot dienstverlening met betrekking tot in Nederland gelegen onroerende zaken.

 ARTIKEL 3- Algemeen en persoonlijk aanbod

 1. Het algemene aanbod van de makelaar aan de consument bevat een duidelijke omschrijving van de dienstverlening die de consument in kwestie mag verwachten. Het algemene aanbod bevat tevens de courtage voor de dienstverlening en de overige condities waaronder dienstverlening wordt verricht.
 2. Na kennisneming van het algemene aanbod door de consument, biedt de makelaar de consument de gelegenheid daarover met hem in onderhandeling te treden om tot een persoonlijk aanbod te komen.
 3. De makelaar draagt er zorg voor dat het uiteindelijke persoonlijk aanbod schriftelijk of elektronisch in een opdrachtformulier wordt vastgelegd.
 4. Op elk aanbod zijn deze algemene voorwaarden van toepassing en bij elk aanbod is een exemplaar hiervan uitgereikt.

 ARTIKEL 4-Totstandkoming en de duur van de opdracht

De opdracht komt tot stand door aanvaarding van het algemeen of het persoonlijk aanbod door de consument.

 ARTIKEL 5- Einde van de opdracht

 1. De opdracht eindigt door:
 2. vervulling of intrekking van de opdracht door de consument;
 3. vervulling of teruggaaf van de opdracht door de makelaar;
 4. ontbinding door een van beide partijen;
 5. overlijden van de consument
 6. De makelaar heeft zijn opdracht vervuld, zodra de overeengekomen prestatie is geleverd of – in geval van bemiddeling door de makelaar

–  de beoogde overeenkomst tussen de betreffende partijen als gevolg van door hem verleende diensten tot stand is gekomen. Bij koop van een woning door een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, is pas sprake van een overeenkomst als de koop is vastgelegd in een door beide partijen ondertekende koopovereenkomst.

Bij overeenkomsten waarvan de definitieve totstandkoming of verplichting tot uitvoering krachtens een tot de overeenkomst behorend beding, afhankelijk is van een opschortende of ontbindende voorwaarde, is ook het vervuld zijn van de opdracht daarvan afhankelijk.

 1. Een opdracht kan ten allen tijde en zonder dat een opzegtermijn in acht behoeft te worden genomen, worden ingetrokken. De makelaar heeft terzake wel recht op vergoeding van reeds gemaakte kosten zoals bedoeld in artikel 14. Het intrekken van een opdracht dient bij voorkeur schriftelijk of elektronisch te geschieden.
 2. De makelaar kan de opdracht teruggeven op grond van gewichtige redenen. Als gewichtige reden wordt in ieder geval beschouwd: de in artikel 10 lid 1 beschreven situatie dan wel een ernstige verstoring van de relatie tussen de makelaar en de consument. De teruggaaf door de makelaar dient schriftelijk of elektronisch te geschieden.
 3. Als datum voor beëindiging van de opdracht geldt de datum waarop de makelaar, respectievelijk de consument de (schriftelijke of elektronische) mededeling inzake de intrekking , teruggaaf, beëindiging of overlijden ontvangt of de in die mededeling genoemde latere datum.

ARTIKEL 6-Omzetbelasting, opeisbaarheid

 1. De overeengekomen courtage en de bijkomende kosten zijn, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, exclusief wettelijk verschuldigde omzetbelasting (BTW).
 2. Onverminderd het bepaalde in artikel 12 lid 2, zijn alle vorderingen wegens verschuldigd honorarium, courtage of kosten direct opeisbaar zodra de overeenkomst tot stand is gekomen of de opdracht is uitgevoerd, dan wel deze om andere redenen eindigt.
 3. Bij het verstrekken van de verkoopopdracht zijn de opstartkosten direct en altijd verschuldigd, de courtage bij het vervullen van de opdracht. De gemaakte afspraken hierover staan in artikel 4 van de bemiddelingsovereenkomst.

 ARTIKEL 7-Algemene verplichtingen van de makelaar

 1. De makelaar voert de door hem aanvaarde opdracht naar beste weten en kunnen uit en met inachtneming van de belangen van de consument. Tenzij anders overeengekomen mag de makelaar de werkzaamheden nodig voor het uitvoeren van de opdracht door anderen, onder zijn verantwoording, laten uitvoeren.
 2. De makelaar houdt de consument regelmatig op de hoogte van de vorderingen.
 3. De makelaar stuurt de consument een behoorlijk gespecificeerde factuur waarin een redelijke betalingstermijn wordt vermeld. Indien de consument niet binnen de in de factuur gestelde termijnen betaalt, stuurt de makelaar hem een betalingsherinnering waarin de consument de gelegenheid wordt geboden alsnog binnen 1 week na ontvangst van de herinnering te betalen.

 ARTIKEL 8-Algemene verplichtingen van de consument

 1. De consument verschaft de makelaar naar beste weten en kunnen die informatie die de makelaar nodig heeft voor de uitvoering van de opdracht.
 2. De consument betaalt de makelaar voor de dienstverlening conform de gemaakte afspraken binnen de in de factuur genoemde betalingstermijn. Indien de consument dat nalaat en hij ook geen gevolg geeft aan de in artikel 7 lid 3 genoemde betalingsherinnering, is hij in verzuim en is de makelaar gerechtigd de wettelijke rente in meerdering te brengen.
 3. De makelaar is na verloop van de in artikel 7 lid 3 genoemde termijn van 1 week bevoegd om zonder nadere ingebrekestelling over te gaan tot invordering van het hem verschuldigde bedrag. De daaraan in redelijkheid verbonden (buiten)gerechtelijke kosten zijn voor rekening van de consument, tenzij de rechter of geschillencommissie anders beslist.
 4. In geval een opdracht wordt verstrekt door méér dan één persoon, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor het betalen van al het verschuldigde uit welke hoofde dan ook.

DEEL2. BEMIDDELJNG

ARTIKEL 9-Opdracht tot bemiddeling, deeldiensten

De kern van een opdracht tot bemiddeling betreft het geven van advies over en het voeren van onderhandelingen. Daarnaast staan, tenzij anders overeengekomen, de opdrachtgever uit hoofde van een opdracht tot bemiddeling onder meer de volgende deeldiensten ter beschikking:

–             bespreking van en advies omtrent de mogelijkheden om tot de beoogde overeenkomst te komen;

–             verzorging en begeleiding van bezichtigingen;

–             beoordeling van de waarde van de betreffende onroerende zaak; besteding van aandacht aan juridische, fiscale, bouwkundige en andere van belang zijnde aspecten;

–             begeleiding bij de afwikkeling.

Voor deze deeldiensten kan ook apart een opdracht worden verstrekt. Op deeldiensten zijn deze voorwaarden van toepassing voor zover de aard van die bepalingen zich daar niet tegen verzet.

 ARTIKEL 10- Verplichtingen van de makelaar

 1. De makelaar dient zich te onthouden van het aanvaarden van meer dan één bemiddelingsopdracht met betrekking tot een en dezelfde onroerende zaak. Indien hij eerder een bemiddelingsopdracht heeft ontvangen betreffende een bepaalde onroerende zaak, kan hij een nieuwe opdracht pas aannemen, nadat de eerste opdracht aantoonbaar is beëindigd.

Indien uit twee of meer lopende bemiddelingsopdrachten door de makelaar diensten moeten worden verleend met betrekking tot eenzelfde onroerende zaak, terwijl het verlenen van de dienst aan de ene opdrachtgever in strijd is met het belang van de andere opdrachtgever, dan dient de makelaar dit schriftelijk of elektronisch te melden aan zijn opdrachtgevers. De makelaar is in dat geval verplicht om, uiterlijk op het moment dat het stadium van onderhandelingen tussen beide opdrachtgevers wordt bereikt, overleg te voeren met zijn opdrachtgevers. Dit overleg dient er toe te leiden dat één van de opdrachten wordt opgeschort dan wel beëindigd. Het is de makelaar dus niet toegestaan om betreffende eenzelfde onroerende zaak, aan meer dan één opdrachtgever diensten te verlenen wanneer het verlenen van de dienst aan de ene opdrachtgever in strijd is met het belang van de andere opdrachtgever, ongeacht de wensen van de betrokkenen.

 1. De consument wiens bemiddelingsopdracht op grond van het in het vorige lid bepaalde wordt beëindigd is de makelaar geen enkele vergoeding, hoe ook genaamd, verschuldigd met uitzondering van eventuele kosten die de makelaar reeds in opdracht van de consument heeft gemaakt.
 2. De makelaar is niet gerechtigd tot het sluiten van overeenkomsten namens de consument, tenzij deze hiertoe een schriftelijke of elektronische volmacht heeft verleend.

 ARTIKEL 11-Verplichtingen van de consument

Het is de consument, behoudens andersluidende afspraken, niet toegestaan buiten de makelaar om overeenkomsten tot stand te brengen, onderhandelingen te voeren, gebruik te maken van soortgelijke diensten van anderen en/of activiteiten te ontplooien, die de makelaar bij het vervullen van zijn bemiddelingsopdracht kunnen belemmeren of zijn activiteiten doorkruisen.

De consument verplicht verborgen gebreken, technische gebreken en tekortkomingen te melden. Bovenstaande geldt in de algemene zin maar zeker ook en nadrukkelijk voor de punten 1 – 13.

 1. De onroerende zaak zal aan koper in eigendom worden overgedragen in de staat waarin het zich bij het tot stand komen van deze overeenkomst bevindt met alle daarbij behorende rechten en aanspraken, zichtbare en onzichtbare gebreken, heersende erfdienstbaarheden en kwalitatieve rechten, en vrij van hypotheken, beslagen en inschrijvingen daarvan.
 2. Koper aanvaardt uitdrukkelijk alle lijdende erfdienstbaarheden, bijzondere lasten en beperkingen, afzonderlijke zakelijke rechten, kettingbedingen en kwalitatieve verplichtingen, blijkend en/of voortvloeiend uit de laatste en voorgaande akte(n) van levering en/of van vestiging van het recht van erfpacht en/of opstal en/of afzonderlijke akte(n). Verkoper heeft van al deze akten de letterlijke tekst, dan wel door beide partijen gewaarmerkte fotokopieën van de letterlijke tekst aan koper ter hand gesteld.

Koper verklaart kennis te hebben genomen van de inhoud van de hiervoor bedoelde akten, waaronder begrepen bij een recht van erfpacht en/of opstal van de algemene en bijzondere voorwaarden.

 1. De onroerende zaak zal bij de eigendomsoverdracht de feitelijke eigenschappen bezitten die voor een normaal gebruik nodig zijn. Koper is voornemens de onroerende zaak te gebruiken als woonhuis Indien de feitelijke levering eerder plaatsvindt, zal de zaak op dat moment de eigenschappen bezitten die voor een normaal gebruik nodig zijn. Verkoper staat niet in voor andere eigenschappen dan die voor een normaal gebruik nodig zijn, noch voor gebreken die dat normale gebruik belemmeren en die aan koper kenbaar zijn op het moment van het tekenen van deze koopovereenkomst.

4.a.        Aan verkoper is niet bekend, dat de onroerende zaak enige verontreiniging bevat die zou kunnen leiden tot een verplichting tot schoning van de zaak, dan wel het nemen van andere maatregelen.

 1. Voor zover aan verkoper bekend is, is in de onroerende zaak wel/geen* ondergrondse tank voor het opslaan van (vloei-)stoffen en aanwezig. Voor zover er nog een tank aanwezig is, verklaart verkoper dat het opslaan van deze stoffen wel/niet* is beëindigd. In het geval de tank niet meer als zodanig in gebruik is, verklaart de verkoper dat deze tank wel/niet* volgens de daarvoor geldende wettelijke voorschriften onklaar gemaakt is.
 2. Aan verkoper is niet bekend/aan koper is bekend* dat er asbest In de onroerende zaak is verwerkt.
 3. Aan verkoper is niet bekend dat ten aanzien van de onroerende zaak beschikkingen of bevelen in de zin van artikel 55 van de Wet Bodembescherming zijn genomen door het bevoegd gezag.
 4. Koper heeft het recht voor het passeren van de akte van levering het gekochte van binnen en van buiten te inspecteren.
 5. Verkoper is tot niet meer verplicht dan voortvloeit uit het in deze akte bepaalde.
 6. Verkoper staat er voor in dat hem tot op de dag van het tot stand komen van deze overeenkomst door de overheid of door nutsbedrijven geen verbeteringen of herstellingen zijn voorgeschreven of aangekondigd die nog niet, of niet naar behoren, zijn uitgevoerd. Indien na het moment van sluiten van deze koopovereenkomst en het moment van levering een verbetering of herstelling door de overheid of nutsbedrijven wordt aangekondigd of voorgeschreven, zijn de gevolgen van de aankondiging of aanschrijving voor rekening en risico van de koper. De aankondiging en aanschrijving komt voor rekening en risico van de verkoper indien deze verband houdt met het niet-nakomen van uit de wet of deze overeenkomst voor hem voortvloeiende verplichtingen
 7. Verkoper is wel/geen* (lopende adviesaanvraag voor) aanwijzing, dan wel aanwijzingsbesluit, dan wel registerinschrijving bekend van de onroerende zaak:
 8. als beschermd monument in de zin van artikel 3, 4, of 6 van de Monumentenwet;
 9. tot beschermd stads- of dorpsgezicht of voorstel daartoe als bedoeld in artikel 35 van de Monumentenwet;
 10. tot door de gemeente of de provincie verklaard beschermd monument in de zin van artikel 3, 4 of 6 van de Monumentenwet.
 11. Verkoper verklaart dat ten aanzien van de onroerende zaak geen verplichtingen ten opzichte van derden bestaan wegens voorkeursrecht, optierecht, recht van wederinkoop, huurkoop of leasing.
 12. Verkoper verklaart dat het verkochte wel/niet* is opgenomen in een aanwijzing als bedoeld In artikel 2 of artikel 8, dan wel in een voorstel als bedoeld in artikel 6 van de Wet voorkeursrecht gemeenten.
 13. Verkoper verklaart dat in de koop niet begrepen is datgene waarop huurders krachtens hun wettelijke wegneemrecht rechten kunnen doen gelden.
 14. Verschil tussen de opgegeven en de werkelijke grootte verleent aan geen der partijen enig recht.
 15. Verkoper verklaart dat de lasten over voorafgaande jaren, voor zover de aanslagen zijn opgelegd en de canons die verschuldigd zijn geworden, zijn voldaan.

Voor zover de genoemde aanslagen en/of canons nog niet zijn voldaan, verklaart de verkoper deze op eerste verzoek te voldoen.

ARTIKEL 12-Courtage

 1. De consument is de makelaar courtage verschuldigd indien tijdens de looptijd van de bemiddelingsopdracht een overeenkomst met betrekking tot een onroerende zaak tot stand komt Dit geldt ook indien de overeenkomst niet het gevolg is van door de makelaar verleende diensten, tenzij het een opdracht betreft van een opdrachtgever -koper of -huurder en deze koopt of huurt buiten het gebied waarop de opdracht betrekking heeft. Onder de totstandkoming van een overeenkomst wordt tevens verstaan het door opdrachtgever meewerken aan een handeling als gevolg waarvan de onroerende zaak geheel of gedeeltelijk wordt verkocht, verhuurd of toebedeeld aan de opdrachtgever en/of een derde en in verband daarmee de uitvoering van de opdracht geen verdere vooruitgang vindt.
 2. Tenzij anders overeengekomen is courtage ter zake van bemiddeling bij koop of verkoop van een onroerende zaak eerst opeisbaar ten tijde van de juridische levering van de onroerende zaak bij de notaris zonder dat de consument over de periode tussen de verschuldigdheid van de courtage en de opeisbaarheid daarvan rente is verschuldigd aan de makelaar.
 3. Bij overeenkomsten, waarvan de definitieve totstandkoming of de verplichting tot uitvoering, krachtens een tot de overeenkomst behorend beding, afhankelijk is van een opschortende of ontbindende voorwaarde, is ook het recht op courtage daarvan afhankelijk, tenzij een van de partijen of beide de betreffende voorwaarde niet overeenkomstig de strekking hanteren.
 4. Wanneer een tot stand gekomen koopovereenkomst door gebruikmaking door de koper van de wettelijke bedenktijd (artikel 7:2 BW) wordt beëindigd, vervalt het recht op courtage met betrekking tot deze overeenkomst.
 5. Wanneer een tot stand gekomen overeenkomst niet tot uitvoering komt, behoudt de makelaar recht op volledige courtage, tenzij de niet-uitvoering het gevolg is van toerekenbaar tekortkomen (wanprestatie) van de makelaar.
 6. Bij het verstrekken van de verkoopopdracht worden (opstart)kosten in rekening gebracht. Deze zijn direct verschuldigd en worden niet aan opdrachtgever geretourneerd.
 7. De hoogte van de courtage wordt in overleg met de opdrachtgever bepaald. De courtage wordt berekend over de koopsom van de onroerende zaak:

–             Onder de koopsom wordt verstaan het bedrag dat de koper aan verkoper verschuldigd is, exclusief de kosten en rechten die op de overdracht vallen, zoals overdrachtsbelasting, notariële kosten en kadastrale rechten.

–             Indien over de koopsom BTW verschuldigd Is, dan wel deze in de koopsom is inbegrepen, dan wordt de courtage mede berekend over het bedrag inclusief genoemde belasting tenzij de koper gerechtigd is om de BTW in aftrek te brengen.

–             Bij in aanbouw zijnde of nog te bouwen onroerende zaken wordt de courtage berekend over de koop- en aanneemsom tezamen, dan wel over de verwachte, uit de overeenkomst blijkende, bouwsom of stichtingskosten met inbegrip van de BTW, tenzij de koper gerechtigd is de BTW in aftrek te brengen.

–             Bij koop en verkoop van een recht van erfpacht, dan wel van een opstal op erfpachtgrond wordt de courtage berekend over het bedrag dat de koper en verkoper als zodanig overeenkomen, met een bedrag gelijk aan het tienvoud van de periodieke vergoeding op jaarbasis.

–             Bij koop en verkoop van een appartementsrecht wordt de courtage berekend over de koopsom van het appartementsrecht.

–             Bij koop en verkoop van een lidmaatschapsrecht van een coöperatie vereniging tot exploitatie van onroerende zaken of van aandelen in onverdeelde eigendommen wordt de courtage berekend over de koopsom van het betreffende lidmaatschapsrecht of aandeel, zonder aftrek van het aandeel in een eventuele hypothecaire lening.

 ARTIKEL 13 – Berekening courtage huur en verhuur

 1. De courtage wordt berekend op grondslag van wat partijen hierover overeengekomen zijn. Voor zover partijen geen grondslag voor de berekening van de courtage zijn overeengekomen, gelden de navolgende leden van dit artikel.
 2. Bij huur- en verhuurovereenkomsten met betrekking tot onroerende zaken wordt de courtage berekend over de huursom, met inachtneming van de overige hieronder vermelde bepalingen.
 3. Onder de huursom wordt verstaan het bedrag dat de huurder en verhuurder zijn overeengekomen als vergoeding voor het enkel genot van de onroerende zaken voor het eerste huurjaar.
 4. De courtage wordt berekend over de huursom + BTW, indien dit van toepassing is, tenzij de huurder gerechtigd is de BTW in aftrek te brengen.
 5. Indien krachtens de overeenkomst in enig volgend jaar aan huur een ander bedrag verschuldigd zal zijn dan in het eerste huurjaar en dit bedrag bij het tot stand komen van de overeenkomst reeds bekend is, terwijl dit kennelijk een andere strekking heeft dan het in gelijke tred houden van de huur met de waardeontwikkeling van de euro, wordt voor de berekening van de courtage in aanmerking genomen het totaal van die bedragen, gedeeld door het aantal jaren waarop zij betrekking hebben.
 6. Een gedeelte van een huurjaar wordt als geheel huurjaar gerekend.
 7. Gelijkgesteld aan huur- en verhuurovereenkomsten worden voor de courtageberekening;

–             pachtovereenkomsten;

–             ruilovereenkomsten;

–             overeenkomsten tot ingebruikgeving;

–             overeenkomsten betreffende een zakelijk recht van gebruik van bewoning;

–             andere vergelijkbare overeenkomsten, zoals financiële of operationele lease.

8. Indien er roerende zaken in materiële zin en/of vermogensrechten (bijvoorbeeld goodwill) mede worden gehuurd of verhuurd, wordt onder de huursom mede begrepen de voor deze goederen overeengekomen huurprijs. Worden de goederen mede gekocht of worden verkocht, en/of worden er tevens schadevergoedingen, inschrijvingen, bijdragen en dergelijke aanspraken door   partijen jegens elkaar overeengekomen, dan wordt de courtage mede in rekening gebracht over de  koopsom van deze goederen en deze rechten.

 ARTIKEL 14 – Kosten

 1. Tenzij anders overeengekomen vergoedt de consument bij opdracht voor bemiddeling bij koop of huur de kosten die de makelaar ten behoeve van de consument maakt. Ten aanzien van het maken van deze kosten en de omvang ervan dient de makelaar tevoren met de consument overleg te plegen en afspraken daaromtrent schriftelijk of elektronisch vast te leggen. Een en ander geldt eveneens als de opdracht wordt opgeschort of eindigt door intrekking of anderszins.
 2. De consument is ter zake van een intrekking nimmer schadeplichtig. De makelaar heeft ter zake wel recht op vergoeding van reeds gemaakte kosten zoals in het vorige lid bedoeld en, indien en voor zo ver bij het verstrekken van de opdracht overeengekomen, op een percentage van het loon. Gemaakte afspraken tussen makelaar en opdrachtgever hierover worden in de bemiddelingsovereenkomst vormgegeven. 
 1. AANSPRAKELIJKHEID EN GESCHILLEN

 ARTIKEL 15 – Aansprakelijkheid

 1. Aansprakelijkheid
 2. Het bepaalde in artikel 15 is van toepassing.
 3. Hoewel de grootst mogelijke aandacht en zorg is en wordt gegeven aan de website van Eigen Huis Makelaar Almere is Eigen Huis Makelaar Almere nimmer aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit het oneigenlijk gebruik van de website.
 4. Overmacht
 5. Zonder beperking van het voorgaande kan Eigen Huis Makelaar Almere in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor enige vorm van vertraging of verstoring van prestaties als direct of indirect gevolg van overmacht, krachten of oorzaken buiten de invloedssfeer van Eigen Huis Makelaar Almere, zoals bijvoorbeeld, doch niet uitsluitend, internetstoringen, defecten in computer-, telecommunicatie- of andere apparatuur, stroomuitval, staking en uitsluiting door werklieden of dreiging van deze en dergelijke omstandigheden, arbeidsconflicten, rellen, opstanden, burgerlijke onrust, personeels- of materiaaltekorten, branden, overstromingen, storm, explosies, natuurrampen, oorlog, overheidsacties, wanprestatie van derden of verlies van of storingen in verwarming, verlichting of luchtregulatie.
 6. Uitdrukkelijk wordt door ons uitgesloten iedere aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van een handelen en/of nalaten van Eigen Huis Makelaar Almere, onze werknemers, dan   wel natuurlijke personen of rechtspersonen waarvan wij ons bij de uitvoering van de opdracht bedienen, tenzij dit handelen en/of nalaten als opzet of grove schuld van ons en/of de samenwerkende partners is aan te merken.
 7. Ter afwering van eventuele aansprakelijkheid kunnen Eigen Huis Makelaar Almere en/of haar samenwerkende partners zich op het in artikel 15.3 gestelde beroepen.
 8. De opdrachtgever vrijwaart Eigen Huis Makelaar Almere en de samenwerkende partners tegen alle aanspraken van derden op vergoeding van schade als bedoeld in artikel 15.3.
 9. Eveneens wordt uitgesloten iedere aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het zoekraken van schriftelijke of elektronische documenten.
 10. Wij zullen ons inspannen de overeengekomen opdracht naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap te verrichten, één en ander overeenkomstig hetgeen in het kader van de aan ons opgedragen taak mag worden verwacht. Deze verplichting heeft het karakter van een inspanningsverplichting, omdat geen garantie gegeven wordt met betrekking tot het resultaat van de door ons geleverde dienst.
 11. De opdrachtgever staat in voor de deugdelijkheid en volledigheid van de aan ons ter beschikking gestelde gegevens. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade welke veroorzaakt is door onvolledigheid van of gebrekkigheid in de door of namens de opdrachtgever verstrekte informatie. De makelaar is niet aansprakelijk voor verborgen of technische gebreken en/of tekortkomingen, in algemene zin en welke staan vermeld in artikel 11 lid 1 t/m 11 lid 13 van deze overeenkomst, indien zij niet vooraf gemeld zijn aan makelaar.
 12. Wij zijn jegens onze opdrachtgever slechts aansprakelijk voor schade welke het rechtstreekse gevolg is van een aan de ons toe te rekenen tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, Indien en voor zover de schade bij normale vakkennis en ervaring en met inachtneming van normale oplettendheid en wijze van beroepsuitoefening had kunnen worden vermeden.
 13. De maximale aansprakelijkheid van ons is beperkt tot de hoogte van de vergoeding (exclusief BTW), hoe ook genaamd, van de betreffende opdracht.

 ARTIKEL 16 – Opschorting

De opdrachtgever is in geen geval gerechtigd tot opschorting van de betaling, tenzij de wet hem daartoe de bevoegdheid geeft.

 ARTIKEL 17 – Verrekening

Het is de opdrachtgever niet toegestaan zonder onze uitdrukkelijk schriftelijke toestemming enig door hem aan ons verschuldigd bedrag te verrekenen met enig bedrag dat wij aan hem verschuldigd mochten zijn dan wel worden.

 ARTIKEL 18 -Geschillen

 1. Op onze offertes, op de door ons gesloten overeenkomsten en op alle verbintenissen die daaruit voortvloeien, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Met inachtneming van het bepaalde In artikel 100 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering zullen alle geschillen worden beslecht door, de bevoegde rechter in het arrondissement van Eigen Huis Makelaar Almere.

 ARTIKEL 19 – Verjaring

Vorderingen op Eigen Huis Makelaar Almere verjaren na verloop van één jaar na het tot stand komen van een rechtsbetrekking.

 ARTIKEL 20 – Verwerking Persoonsgegevens

 1. Voor zover bij het uitvoeren van werkzaamheden in het kader van de dienstverlening van Eigen Huis Makelaar Almere persoonsgegevens van een wederpartij worden verwerkt, zullen deze persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt, overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens en Algemene Verordening Gegevensbescherming. Eigen Huis Makelaar Almere verwijst voor verdere informatie naar de Privacyverklaring.
 2. In aanvulling op het voorgaande lid 1 merkt Eigen Huis Makelaar Almere nog op dat er passende technische en organisatorische maatregelen zullen worden getroffen om de van een wederpartij verwerkte persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking, daarbij rekening houdend met de huidige stand van de techniek en de aard van de verwerking.

© 2008 – 2022 | Eigen Huis Makelaar Almere | Algemene voorwaardenPrivacyverklaring |KvK: 32131262